107年閱讀新桃園--閱讀專題競賽各校參賽名單

桃園市107年「閱讀新桃園」閱讀專題報告收件檢核表
(截至107/4/3(二) 16:00為止收件狀況)
序號  學校名稱 件數 作品紙本 作品電子檔 備注
1      桃園國中 1 V V
2      有得國民中小學 1 V V
3      復旦中學國中部 1 V V
4      內壢國中 1 V V
5      平鎮國中 3 V V
6      中壢國中 3 V V
7      大有國中 2 V V
8      竹圍國中 1 V V
9      龍岡國中 1 V V
10    大華中學國中部 3 V V
11     同德國中 2 V V
12    東興國中 3 V V
13    光明國中 1 V V
14    經國國中 3 V V
15    興南國中 1 V V
16    大成國中 2 V V
17    六和高中國中部 2 V V
18     新屋高中國中部 1 V V
                                  32
 

附加檔案大小
107年「閱讀新桃園」閱讀專題報告參賽名單.xls42.5 KB